ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΉ ΣΥΜΜΑΧΙΑ — Σωματείο φίλων του Παναθηναϊκού

Βρείτε μας στο Facebook

Ακολουθήστε μας
στο Twitter

Δείτε μας
στο Youtube

Συνδρομές

Eκτυπώστε την υπεύθυνη δήλωση και την αίτηση εγγραφής της Παναθηναϊκής Συμμαχίας.

Καταστατικό Σωματείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 4.
Μέλη Σωματείου
4.1 Το σωματείο έχει τις ακόλουθες κατηγορίες μελών:
4.1.1 Τα Τακτικά Μέλη
4.1.2 Τα Επίτιμα Μέλη
4.2 Τα Ηλεκτρονικά Μέλη αποτελούν αρωγούς του Σωματείου, για τους οποίους εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 8 και μπορούν να καταστούν τακτικά μέλη, με τις προβλεπόμενες στο παρόν προϋποθέσεις εγγραφής τακτικών μελών.

Άρθρο 5.
Γενικά Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
5.1 Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε κάθε πρόσωπο που υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό και συμφωνεί να δεσμευτεί από τους κανόνες του Σωματείου.
5.2 Η ιδιότητα του μέλους (τακτικού, επίτιμου, ηλεκτρονικού) δε μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.
5.3 Όλα τα μέλη είναι μεταξύ τους ισότιμα ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από την κατηγορία τους.
5.4 Όλα τα μέλη έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδικτυακό Τόπο του Σωματείου, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που θα συνταχθεί.

Άρθρο 6.
Τακτικά μέλη
6.1 Τακτικά είναι τα μέλη που έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό και συγκεκριμένα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
6.2 Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν ενήλικες, άνδρες και γυναίκες, Έλληνες υπήκοοι ή ομογενείς μόνιμοι κάτοικοι ημεδαπής ή αλλοδαπής , οι οποίοι υιοθετούν τους σκοπούς του Σωματείου, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα το υφιστάμενο καταστατικό του Σωματείου και δεν έχουν δώσει δείγματα δράσης ενάντια στους σκοπούς του.
6.3 Το υποψήφιο τακτικό μέλος υποβάλλει στο Δ.Σ. γραπτή ή ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Σωματείο, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής Τακτικού μέλους.
6.4 Η έγκριση της εισδοχής του αιτούντος γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. εντός της πρώτης, από την υποβολή της αίτησης με τα απαιτούμενα στοιχεία, συνεδρίασής του. Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης, η καταβληθείσα εγγραφή επιστρέφεται.
6.5 Εάν εντός της πρώτης συνεδρίασης δεν εκδοθεί απορριπτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το υποψήφιο μέλος θεωρείται τακτικό μέλος.
6.6 Με την αποδοχή ως τακτικό μέλος το εν λόγω πρόσωπο θα παραλάβει ένα μοναδικό κωδικό πρόσβασης στο Διαδικτυακό Τόπο για την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και στοιχεία του Σωματείου, όπως περιγράφονται στο παρόν και σύμφωνα με τα ειδικότερα ορισθησόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Σωματείου.
6.7 Σε περίπτωση αιτιολογημένης άρνησης εγγραφής στη δύναμη των μελών του σωματείου, το υποψήφιο μέλος δύναται να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο καταθέτοντας αγωγή.
6.8 Ρητά αναφέρεται ότι όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου είναι ισότιμα ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με το Σωματείο, ενώ η ψηφοδοτική ικανότητα όλων των μελών είναι ισότιμη (μία ψήφος ανά μέλος).
6.9 Τα υποψήφια, αλλά και τα υφιστάμενα μέλη θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εγγραφής που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 5.1., 6.2. και 10 του παρόντος.

Άρθρο 7.
Επίτιμα Μέλη
7.1 Επίτιμα μέλη δύνανται να ορισθούν πρόσωπα, που έχουν ήδη την ιδιότητα του τακτικού μέλους, είναι μεγάλοι χορηγοί του Σωματείου και έχουν προσφέρει σε αυτό υλική και ηθική παροχή ή αποτελούν εξέχοντα μέλη της Παναθηναϊκής οικογένειας. Ο ορισμός των επιτίμων μελών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.
7.2 Επίτιμα μέλη δύνανται να αποτελούν και πρόσωπα, που δεν ανήκουν στα τακτικά μέλη, αλλά στην περίπτωση αυτή δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
7.3 Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι αφαίρεσης της ιδιότητας του επίτιμου μέλους, την απόφαση αυτή λαμβάνει το Δ.Σ. με φανερή ψηφοφορία, αναφέροντας τους λόγους στην απόφαση αυτή.

Άρθρο 8.
Ηλεκτρονικά Μέλη (e – membership)
Ηλεκτρονικό μέλος μπορεί να γίνει πρόσωπο, το οποίο για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να κάνει αίτηση εγγραφής ως τακτικό μέλος και δεν επιθυμεί να συνεισφέρει συνδρομή στο Σωματείο, αλλά (παρέχοντας στο Σωματείο την ηλεκτρονική του διεύθυνση) έχει πραγματοποιήσει δωρεά στο Σωματείο ποσού τουλάχιστον 20 € άπαξ ετησίως.

8.1 Τα ηλεκτρονικά μέλη υπόκεινται στους συμπληρωματικούς κανόνες:
8.1.1 Δεν δύνανται να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου, να υποβάλουν υποψηφιότητα και να υποβάλουν επίσημες προτάσεις στο ΔΣ και τη ΓΣ του Σωματείου για την περίοδο που παραμένουν ως ηλεκτρονικά μέλη.
8.1.2 Δικαιούνται να αναβαθμιστούν σε πλήρη μέλη ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής και πληρωμής στο Σωματείο της εκάστοτε ισχύουσας εισφοράς – συνδρομής, στην οποία θα υπολογιστεί η μέχρι την ημερομηνία αυτή καταβληθείσα συνδρομή ηλεκτρονικού μέλους και οποιαδήποτε επιπλέον μέχρι τότε καταβολή. Η εισδοχή τους ως τακτικά μέλη γίνεται με τις στο παρόν προβλεπόμενες διαδικασίες και προϋποθέσεις.
8.1.3 Συμφωνείται από τα ηλεκτρονικά μέλη και το Σωματείο, ή αντιπροσώπους του Σωματείου, να επικοινωνούν ηλεκτρονικά.
8.1.4 Το ηλεκτρονικό μέλος, που δεν αναβαθμίζεται σε πλήρες μέλος, δεν παύει να είναι ηλεκτρονικό μέλος εκτός από περιπτώσεις: (i) θανάτου και (ii) παραίτησης η οποία και θα πρέπει να πραγματοποιείται με γραπτή πιστοποίηση προς τον Γραμματέα του ΔΣ, από τον ίδιο ή εκπρόσωπό του.
8.1.5 Τακτικό μέλος, το οποίο δεν ανανέωσε τη συνδρομή του στο Σωματείο εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το Δ.Σ. και δεν έχει διαγραφεί, κατατάσσεται αυτόματα στα ηλεκτρονικά μέλη και χάνει τα δικαιώματά του στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τα διοικητικά όργανα του Σωματείου, καθώς και στην υποβολή επίσημων προτάσεων. Εάν εντός τριών μηνών δεν καταβάλει και το ελάχιστο ποσό των 20 €, παύει να συμπεριλαμβάνεται και στα ηλεκτρονικά μέλη.

Άρθρο 9.
Ιδρυτικά Τακτικά Μέλη
9.1 Ιδρυτικά μέλη (ή Ιδρυτές) είναι αυτοί που συνέλαβαν την ιδέα της σύστασης του Σωματείου και έχουν συνυπογράψει το ιδρυτικό καταστατικό.
9.2 Τα Ιδρυτικά μέλη είναι τακτικά μέλη και έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα τακτικά μέλη.
9.3 Τα Ιδρυτικά μέλη έχουν την ευθύνη της εκλογής του πρώτης προσωρινής Διοίκησης του Σωματείου, του Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και της εν γένει διαχείρισης των υποθέσεων του Σωματείου μέχρι και το διορισμό προσωρινού ΔΣ από το αρμόδιο δικαστήριο.

Άρθρο 10.
Προϋποθέσεις Εγγραφής
10.1 Για να εγγραφεί κάποιος ως τακτικό Μέλος του Σωματείου, εκτός από τις προϋποθέσεις του άρθρου 5.1. και 11 του παρόντος, απαιτείται η κατάθεση γραπτής αίτησης (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μορφής) προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία και να συνοδεύεται από τα παρακάτω έγγραφα / πιστοποιητικά (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής αποστολής):
10.1.1 προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία της ταυτότητάς του ή διαβατηρίου, τη διεύθυνση κατοικίας του, το επάγγελμα και το τηλέφωνο του, ηλεκτρονική του διεύθυνση , και
10.1.2 Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου (άρθρου 8 ν.1599/1986), με την οποία να βεβαιώνει στο Σωματείο (1) ότι δεν έχει καταδικαστεί ούτε και διώκεται για κανένα από τα αδικήματα που περιγράφονται στις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.1, στοιχ. β και 130 του ν.2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 2) δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή στέρησης των πολιτικών του δικαιωμάτων, 3) δεν έχει καταδικαστεί για καμία άλλη πράξη που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος.
10.2 Η διαδικασία υποβολής της αίτησης, τα απαιτούμενα έγγραφα, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται και τροποποιούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
10.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση στην πρώτη του τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, μετά την υποβολή της αίτησης.
10.4 Το εκάστοτε ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των μελών μπορεί να αναπροσαρμόζεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου.
10.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει περαιτέρω και τροποποιεί με αποφάσεις του την προθεσμία και την εν γένει διαδικασία εισπράξεως των παραπάνω ποσών και άλλες σχετικές λεπτομέρειες .

Άρθρο 11.
Λόγοι Άρνησης Εγγραφής Τακτικών Μελών
11.1 Δεν είναι δυνατό να γίνουν δεκτά ως τακτικά μέλη, όποιοι:
11.1.1 Δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
11.1.2 Συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα της διάταξης του εδ.β. της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2725/1999, όπως ισχύει.
11.1.3 Έχουν διαγραφεί για πειθαρχικό παράπτωμα από άλλο Αθλητικό Σωματείο, ή έχει ανακληθεί η φίλαθλος ιδιότητά τους από την αρμόδια αθλητική αρχή και για όσο καιρό διαρκεί η ανάκληση αυτή.
11.1.4 Έχουν τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν.2725/1999 όπως ισχύει σήμερα, και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
11.2 Πρόσωπο, στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα παραπάνω κωλύματα χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία 15 ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που η έκπτωση αφορά σε μέλος, που φέρει ταυτόχρονα και την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, το αίτημα υποβάλλεται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον προς το Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο και είναι αρμόδιο για την έκδοση της αποφάσεως. Το μέλος Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής αναπληρώνεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση που η παράβαση αφορά σε ποινή επιβληθείσα από τις αρμόδιες αθλητικές αρχές και είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας, η ιδιότητα τακτικού μέλους ή/και μέλους Δ.Σ. αναστέλλεται για το διάστημα αυτό. Εάν πρόκειται για μέλος Δ.Σ., τότε διενεργείται η αναπλήρωσή του στο Δ.Σ. για το ανωτέρω διάστημα σύμφωνα με τα στο Καταστατικό προβλεπόμενα.

Άρθρο 12.
Λόγοι Διαγραφής Μελών
12.1 Μέλος διαγράφεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. :
12.1.1 Εάν καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για πράξη που αναφέρεται στους λόγους «άρνησης εγγραφής μέλους».
12.1.2 Εάν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει την ποινή της διαγραφής, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 15 του παρόντος.
12.1.3 Εάν καθυστερήσει να εκπληρώσει τις χρηματικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο πέραν των τριών (3) μηνών από την ορισθείσα ημερομηνία καταβολής. Στην περίπτωση αυτή δύναται να διατηρήσει την ιδιότητα του ηλεκτρονικού μέλους υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 8.
12.1.4 Εφόσον το μέλος κατέχει και ιδιότητα μέλους Δ.Σ. ή Ελεγκτικής Επιτροπής, εκπίπτει αυτοδικαίως και αυτής της ιδιότητας με διαπιστωτική πράξη-απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13.
Δικαιώματα Τακτικών Μελών
13.1 Κάθε Τακτικό Μέλος έχει τα παρακάτω δικαιώματα:
13.1.1 Να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου.
13.1.2 Να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα διοίκησης του Συλλόγου εφ’ όσον είναι ταμειακώς τακτοποιημένο και δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή στερητική της δυνατότητας εκλογής του στα όργανα διοίκησης του Συλλόγου.
13.1.3 Να λαμβάνει γνώση των αποφάσεων που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και των αποφάσεων των άλλων καταστατικών οργάνων του Συλλόγου και να ζητά και να λαμβάνει απόσπασμα εγγράφων στο βαθμό που το αφορούν.
13.1.4 Να υποβάλλει στη Γ .Σ. εγγράφως, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ή προφορικώς προτάσεις ή ενστάσεις σχετικές με την επίτευξη των στόχων του Σωματείου.
13.1.5 Να μετέχει στις ειδικές επιτροπές και ομάδες εργασίας που μπορεί να συστήνει το Δ.Σ. του Σωματείου με βάση την εκάστοτε καθοριζόμενη διαδικασία.

Άρθρο 14.
Υποχρεώσεις Τακτικών Μελών
14.1 Κάθε τακτικό μέλος του Συνδέσμου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις :
14.1.1 Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα του Σωματείου και να συμπαρίσταται στα όργανα της Διοίκησης, στις επιτροπές και στις ομάδες εργασίας στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους και των επιδιώξεων του Σωματείου.
14.1.2 Να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων του Σωματείου.
14.1.3 Να μην αντιστρατεύεται τα συμφέροντα του Σωματείου, να ενεργεί κατά τρόπο εξυπηρετούντα το σκοπό του Σωματείου, να επιδεικνύει σωματειακή αλληλεγγύη και να παραλείπει γενικά ό,τι θα μπορούσε να βλάψει τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Σωματείου.
14.1.4 Να εκπληρώνει εμπρόθεσμα τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
14.1.5 Να ενισχύει τις πρωτοβουλίες του Σωματείου σχετικά με κοινωνικούς, πολτιστικούς σκοπούς, οι οποίοι προάγουν την κοινωνική αλληλεγγύη ανάμεσα στα μέλη, αλλά και στην κοινωνία, να μην εμπλέκεται σε ρατσιστικές ενέργειες ή/ και πράξεις βίας ή/ και διακίνησης ή /και χρήσης ναρκωτικών και να βοηθά τις προσπάθειες του Συνδέσμου για την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων.

Άρθρο 15.
Πειθαρχική Διαδικασία και Κυρώσεις
15.1 Πειθαρχικά παραπτώματα. Συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα μέλη του Σωματείου με πράξη ή παράλειψη ιδίως :
15.1.1 Κάθε υπαίτια παραβίαση διατάξεων της νομοθεσίας περί Σωματείων
15.1.2 Κάθε παραβίαση του Καταστατικού, των εσωτερικών κανονισμών, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, του Δ.Σ., ή η παρεμπόδιση της εφαρμογής τους
15.1.3 Κάθε πράξη ή παράλειψη, αντίθετη προς τους σκοπούς ή τα συμφέροντα του Σωματείου.
15.1.4 Η ανάρμοστη και γενικά η ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του Σωματείου συμπεριφορά.
15.1.5 Κάθε ενέργεια, που αποβλέπει στη χρησιμοποίηση του Σωματείου για πολιτικούς σκοπούς ή τείνει να εισάγει διαφοροποιήσεις ή αξιολογήσεις των μελών του με βάση πολιτικά κριτήρια.
15.2 Τα παραπτώματα της ανωτέρω παραγράφου μπορούν να επισύρουν τις εξής πειθαρχικές ποινές:
15.2.1 Γραπτή παρατήρηση
15.2.2 Γραπτή επίπληξη
15.2.3 Πρόστιμο, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ισόποσο δύο ετήσιων συνδρομών
15.2.4 Ανάκληση του τίτλου του "επίτιμου"
15.2.5 Στέρηση μέρους ή όλων των δικαιωμάτων του μέλους μέχρι 24 μήνες
15.2.6 Διαγραφή από το Σωματείο
15.3 Όλες οι παραπάνω ποινές, εκτός της 15.2.6., είναι δυνατό να επιβληθούν και σωρευτικά για το ίδιο παράπτωμα.
15.4 Όλα τα παραπάνω παραπτώματα μπορούν να επισύρουν μέχρι και την ποινή της διαγραφής.
15.5 Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλονται οι ποινές των παρ. 15.2.5. ή 15.2.6., αναλόγως της βαρύτητας του αδικήματος, στο οποίο αφορά η υποτροπή.
15.6 Την πειθαρχική εξουσία ασκεί σε πρώτο βαθμό το Διοικητικό Συμβούλιο και σε σε δεύτερο βαθμό το Εποπτικό Συμβούλιο. Προκειμένου περί μελών Δ.Σ. ή επιτίμων μελών και μελών Ελεγκτικής Επιτροπής, την πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθμό ασκεί το Εποπτικό Συμβούλιο και σε δεύτερο βαθμό η Γενική Συνέλευση.
15.7 Οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, με τις οποίες επιβάλλεται η ποινή της παρατήρησης, της επίπληξης ή/και του προστίμου, είναι ανέκκλητες.
15.8 Όταν το αρμόδιο όργανο λάβει γνώση για θέμα που εμπίπτει στα πειθαρχικά παραπτώματα, εγείρει και αυτεπάγγελτα την πειθαρχική διαδικασία για την εξέταση της υποθέσεως.
15.9 Πριν από κάθε επιβολή ποινής, το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, καλεί γραπτά το ελεγχόμενο μέλος, για να απολογηθεί γραπτά ή / και προφορικά μέσα σε προθεσμία τριών έως και δέκα ημερών.
15.10 Οι περί επιβολής ποινής αποφάσεις των πειθαρχικών οργάνων επιδίδονται στο τιμωρούμενο μέλος εγγράφως. Στις περιπτώσεις επιβολής ποινής στέρησης των δικαιωμάτων και αποβολής του από το Σωματείο, το μέλος έχει δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση, με αίτησήη του, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης. Μέχρι τη συζήτηση της υποθέσεως στο δευτεροβάθμιο όργανο, δεν ισχύει η ποινή που έχει επιβληθεί.
15.11 Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να παραπέμψει πειθαρχικό θέμα απ' ευθείας στη Γενική Συνέλευση. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εξετάσει απ' ευθείας πειθαρχική υπόθεση, εφ' όσον το θέμα αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη, είναι δε αποκλειστικά αρμόδιο για πειθαρχικό παράπτωμα μέλους του Δ.Σ. ή επίτιμου μέλους ή μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής. Το Εποπτικό Συμβούλιο καλεί το παραπεμπόμενο μέλος σε απολογία στον τόπο την ημέρα και την ώρα που γίνεται η συνεδρίαση ή ενώπιον ad hoc συνιστάμενης επιτροπής από μέλη του, εντός των ανωτέρω προθεσμιών.
15.12 Οι αποφάσεις των πειθαρχικών οργάνων επί πειθαρχικών ποινών λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία.
15.13 Διαγραφέν μέλος είναι δυνατόν να υποβάλει εκ νέου αίτηση εγγραφής, εφ' όσον έπαψαν να ισχύουν οι λόγοι της διαγραφής του, σύμφωνα με τις λοιπές διαδικασίες και προϋποθέσεις των άρθρων 6, 10,11 και 12 του παρόντος.

Άρθρο 16.
Αποχώρηση Μέλους
16.1 Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει, υποβάλλοντας έγγραφη αίτηση διαγραφής από το μητρώο μελών προς το Δ.Σ., τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.
16.2 Το μέλος που παραιτείται, δεν αξιώνει δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς του σε κάθε περίπτωση και υποχρεούται να παραδώσει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο του Συλλόγου που τυχόν κατέχει.

Άρθρο 17.
Συνδρομές – Χρηματικές Καταβολές
17.1 Το ύψος της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των τακτικών μελών αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τα μέλη τακτικές ή έκτακτες εισφορές (επιπλέον της ετήσιας συνδρομής) για την αντιμετώπιση οικονομικών αναγκών.
17.2 Η προθεσμία καταβολής των τακτικών ή εκτάκτων χρηματικών υποχρεώσεων των μελών ορίζεται με αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ.
17.3 Κάθε είδους τακτική συνδρομή ή εισφορά υπόκειται σε αναθεώρηση, αλλά σε περίπτωση αναθεωρήσεως, αυτή ισχύει από το επόμενο οικονομικό έτος.
17.4 Το δικαίωμα επανεγγραφής ισούται με το ποσόν της εγγραφής στην αντίστοιχη κατηγορία.
17.5 Τα μέλη που καταβάλουν εφ' άπαξ ποσό ίσο προς το δεκαπλάσιο της ετήσιας συνδρομής τακτικού μέλους, απαλλάσσονται από τις μελλοντικές ετήσιες συνδρομές μέχρι συμπληρώσεως του ποσού της ετήσιας συνδρομής .
17.6 Παράλειψη καταβολής των τακτικών ή εκτάκτων χρηματικών υποχρεώσεων από μέλος περισσότερο από τρεις (3) μήνες από την ορισθείσα προθεσμία στοιχειοθετεί λόγο διαγραφής του. Το μέλος που διεγράφη μόνο για την προαναφερθείσα αιτία δικαιούται να επανεγγραφεί, εφ' όσον καταβάλει το δικαίωμα επανεγγραφής και όλες τις χρηματικές οφειλές έως την ημέρα της διαγραφής του.
17.7 Ταμειακώς ενήμερο είναι το μέλος που έχει εκπληρώσει όλες τις χρηματικές υποχρεώσεις, εντός των προβλεπομένων στο παρόν καταστατικό και στις αποφάσεις Δ.Σ., χρονικών προθεσμιών.