ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΉ ΣΥΜΜΑΧΙΑ — Σωματείο φίλων του Παναθηναϊκού

Βρείτε μας στο Facebook

Ακολουθήστε μας
στο Twitter

Δείτε μας
στο Youtube

Συνδρομές

Eκτυπώστε την υπεύθυνη δήλωση και την αίτηση εγγραφής της Παναθηναϊκής Συμμαχίας.

Καταστατικό Σωματείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ '

Άρθρο 18.
Όργανα Διοίκησης
18.1 Όργανα Διοίκησης του σωματείου είναι:
18.1.1 Η Γενική Συνέλευση.
18.1.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο
18.1.3 Η Ελεγκτική Επιτροπή
18.1.4 Το Εποπτικό Συμβούλιο
18.1.5 Λοιπές Επιτροπές

Άρθρο 19.
Γενική Συνέλευση των μελών
19.1 Τη Γενική Συνέλευση αποτελούν τα τακτικά μέλη του Σωματείου, τα οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Ως ταμειακά ενήμερα μέλη νοούνται αυτά που έχουν εξοφλήσει τις χρηματικές υποχρεώσεις τους.
19.2 Εκτός των τακτικών μελών που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, δικαίωμα να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν:
19.2.1 "Τρίτα" άτομα που θα προσκληθούν ως παρατηρητές ή για να απαντήσουν σε ερωτήσεις του Σώματος. Το δικαίωμα της παραμονής των "τρίτων" όπως αναφέρονται στο παρόν εδάφιο επαφίεται αποκλειστικά στην απόφαση του Προέδρου της Γ.Σ.
19.2.2 Στις Γενικές Συνελεύσεις είναι δυνατόν να είναι παρών και ο νομικός σύμβουλος ή δικηγόρος του Σωματείου για να ενημερώσει για συγκεκριμένα θέματα, εφόσον του ζητηθεί.
19.3 Ο Πρόεδρος της Γ.Σ έχει το δικαίωμα:
19.3.1 Να αποβάλει από την αίθουσα της συνεδρίασης της Γ.Σ. οποιοδήποτε άτομο δεν δικαιούται να παρευρίσκεται σ' αυτή, ή τρίτο άτομο, εφ' όσον κατά την αποκλειστική κρίση του, η συμπεριφορά ή η απλή παρουσία του εν λόγω ατόμου διαταράσσει την ομαλή λειτουργία ή την νομιμότητα της συνεδρίασης.
19.3.2 Να φέρει σε ψηφοφορία, άμεσα και εκτός ημερήσιας διατάξεως, θέμα αποβολής από την αίθουσα της συνεδρίασης της Γ.Σ. οποιουδήποτε τακτικού μέλους εφ' όσον κατά την αποκλειστική κρίση του, η συμπεριφορά του εν λόγω μέλους διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της συνεδρίασης.
19.4 Απών ή κωλυόμενο μέλος της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να εκπροσωπηθεί από άλλο ενήμερο μέλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32, με γραπτή εξουσιοδότηση που παρέχει δικαίωμα ψήφου, απευθύνεται προς τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και κατατίθεται πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 20.
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης
20.1 Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου. Αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα, που έχει σχέση με αυτό.
20.2 Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για:
20.2.1 Την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
20.2.2 Την έγκριση της απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού και ισολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλει στο τέλος της θητείας του.
20.2.3 Την έγκριση της αντίστοιχης έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής.
20.2.4 Την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη, για πράξεις ή παραλείψεις τους.
20.2.5 Την έγκριση του ετησίου προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού.
20.2.6 Την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
20.2.7 Την αγορά, την υποθήκευση ή την εκποίηση των ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων του σωματείου.
20.2.8 Την τροποποίηση του Καταστατικού.
20.2.9 Τη διάλυση του Σωματείου.
20.2.10 Κάθε άλλο θέμα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δ.Σ.

Άρθρο 21.
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
21.1 Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και σε έκτακτες.
21.2 Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μία φορά ανά έτος , έκτακτα δε όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει γραπτά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το 1/20 τουλάχιστον των ταμειακά ενήμερων τακτικών μελών ή το 1/3 των μελών του ΔΣ. Στη γραπτή αίτηση πρέπει να αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα. Σε περίπτωση μη σύγκλησης της Συνέλευσης από το Δ.Σ. εντός των νομίμων και καταστατικών προθεσμιών, τότε αυτή συγκαλείται με πρωτοβουλία των κατά περίπτωση αιτούντων από κοινού.
21.3 Η τροποποίηση του Καταστατικού ή η διάλυση του Σωματείου μπορεί να αναγραφεί ως θέμα Γενικής Συνέλευσης μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή έγγραφη αίτηση του 1/10 τουλάχιστον των ταμειακά ενήμερων τακτικών μελών προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στη γραπτή αυτή αίτηση πρέπει να αναφέρονται οι προτεινόμενες τροποποιήσεις ή οι λόγοι προτεινόμενης διάλυσης του Σωματείου.
21.4 Η Τακτική Συνέλευση συνέρχεται μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και τα θέματα της "Ημερήσιας Διάταξης" της συνεδρίασης, καθώς και τα αντίστοιχα της επαναληπτικής. Εφ' όσον περιλαμβάνεται θέμα τροποποίησης του καταστατικού, η πρόσκληση πρέπει να συνοδεύεται από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.
21.5 Η πρόσκληση κοινοποιείται στα Τακτικά μέλη δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την προγραμματισμένη συνεδρίαση είτε με απλή ταχυδρομική επιστολή, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, είτε με ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο του Σωματείου. Σε κάθε περίπτωση η πρόσκληση δημοσιεύεται και σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, μία πολιτική και μία αθλητική. Εάν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε τακτική συνεδρίαση εντός των οριζομένων κατά την κείμενη νομοθεσία προθεσμιών, σε έκτακτη δε μέσα σε 45 μέρες από τότε που υπεβλήθη σ’ αυτόν η σχετική αίτηση των δικαιουμένων προσώπων, οργάνων ή μελών, ανάλογα με την περίπτωση, μπορούν να το κάνουν δύο μέλη του Δ.Σ. ή τα μέλη που έχοντας κατά τα ανωτέρω το σχετικό δικαίωμα ζήτησαν τη σύγκληση Γ.Σ.
21.6 Για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις δεν απαιτείται ιδιαίτερη πρόσκληση.
21.7 Ρητά αναφέρεται ότι έκτακτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να προκαλέσει το Εποπτικό Συμβούλιο, οποιαδήποτε στιγμή κρίνει ότι είναι απαραίτητο, καθορίζοντας και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
21.8 Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τα θέματα που καθορίζει η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή του Εποπτικού Συμβουλίου ή η σχετική αίτηση των δικαιουμένων κατά τα ανωτέρω σε σύγκληση τακτικών μελών.
21.9 Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να λάβει απόφαση επί θεμάτων, που δεν περιέχονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 22.
Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης
22.1 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφ' όσον τα παριστάμενα και έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη της είναι περισσότερα από το 1/2 των ταμειακά ενήμερων μελών.
22.2 Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα εντός οκτώ (8) ημερών, χωρίς να χρειάζεται νέα πρόσκληση, θεωρείται δε ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μελών της.
22.3 Ειδικά για τη λήψη αποφάσεων, που αφορούν σε τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του Σωματείου, απαιτείται απαρτία των 3/4 των ταμειακά ενήμερων μελών του Σωματείου, τόσο στην πρώτη όσο και στην επαναληπτική συνέλευση.
22.4 Ως παριστάμενα μέλη για τη διαπίστωση και επίτευξη απαρτίας, εφόσον προβλέπεται στο παρόν η δυνατότητα διεξαγωγής και ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω διαδικτύου, νοούνται τόσο τα με φυσική παρουσία στον τόπο της Γ.Σ. μέλη, όσο και τα μέλη που επιλέγουν την παράσταση και ψήφιση στη Γ.Σ. με ηλεκτρονική παρουσία. Στην περίπτωση αυτή, θα διασφαλίζεται με αντικειμενικό τρόπο η διαπίστωση και της ηλεκτρονικής παρουσίας μελών για τη διαπίστωση της απαιτουμένης απαρτίας πριν από την έναρξη της Γ.Σ.
22.5 Πριν από την εκάστοτε συνεδρίαση, σε συγκεκριμένο σημείο στο Διαδικτυακό Τόπο, θα αναρτώνται τα θέματα προς έγκριση / ψήφιση όπως θα έχουν κοινοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
22.6 Στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από κάθε άλλο έργο, το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγει, το Προεδρείο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τρεις Εφόρους, οι οποίοι αποτελούν την εφορευτική επιτροπή. Η εκλογή αυτή δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη.
22.7 Ως Πρόεδρος δεν μπορεί να επιλεγεί μέλος του υπό κρίση Δ.Σ. ή της Ε.Ε. Ως Έφοροι δεν μπορούν να επιλεγούν οι υποψήφιοι για τις αρχαιρεσίες του Δ.Σ. ή της Ε.Ε.
22.8 Ειδικά για τις αρχαιρεσίες ανάδειξης οργάνων, η Γενική Συνέλευση εκλέγει Τριμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, καθώς και τις αναγκαίες κατά τόπους Εφορευτικές Επιτροπές.
22.9 Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των εργασιών της Γ. Σ., διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά. Οι Έφοροι εποπτεύουν τις ψηφοφορίες, τη διαλογή των ψήφων και την καταγραφή των αποτελεσμάτων.
22.10 Μέχρι την εκλογή του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, χρέη Προέδρου ασκεί ο Πρόεδρος του ΔΣ.
22.11 Το Προεδρείο παραλαμβάνει από τον Πρόεδρο του ΔΣ, το μητρώο των μελών, τη σφραγίδα και τα αποδεικτικά των συνδρομών για την απρόσκοπτη διεξαγωγή κάθε είδους ψηφοφορίας και αρχαιρεσιών.
22.12 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης , μπορεί να λαμβάνονται και με ψηφοφορία που γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο, διασφαλιζόμενης της μοναδικότητας, αλλά και μυστικότητας της ψήφου, όπου αυτή απαιτείται.
22.13 Ειδικά διεξάγεται μυστική ψηφοφορία, και με ηλεκτρονική υπογραφή, για τα ακόλουθα θέματα:
22.13.1 Θέμα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο,
22.13.2 Για προσωπικά θέματα
22.13.3 Προτάσεις μομφής κατά μελών οργάνων.
22.13.4 Κάθε άλλο θέμα που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
22.14 Όταν οι συμμετέχοντες στην Γενική Συνέλευση καλούνται να αποφασίσουν για ένα θέμα έχουν τέσσερις επιλογές:
22.14.1 Να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία υπερψηφίζοντας το θέμα
22.14.2 Να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία καταψηφίζοντας το θέμα
22.14.3 Να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία χωρίς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ούτε υπέρ ούτε κατά του θέματος (να ρίξουν δηλαδή ΛΕΥΚΟ ψηφοδέλτιο, ή να δηλώσουν Παρών).
22.14.4 Να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία (να απουσιάζουν ή να δηλώσουν "Δεν Ψηφίζω" ή "Απών").
22.15 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που συμμετέχουν στην ψηφοφορία, δηλ. απαιτείται το μισό και πλέον των ψήφων από τις συνολικά καταμετρηθείσες έγκυρες ψήφους. Η λευκή ψήφος θεωρείται έγκυρη, σε αντίθεση με την ψήφο «παρών».
22.16 Κατ' εξαίρεση:
22.16.1 Για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής απαιτείται σχετική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία.
22.16.2 Για την απόφαση της τροποποίησης των άρθρων του Καταστατικού 2, 6, 11, 12, 13, 14, 20-22, 33 και 39 ή τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία.
22.16.3 Σε κάθε περίπτωση που ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων για το σχηματισμό πλειοψηφίας δεν είναι ακέραιος, το κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψη. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνονται μέχρι και τρεις διαδοχικές ψηφοφορίες. Σε περίπτωση, που η ισοψηφία παραμένει, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση, μέσα σε ένα μήνα, για την επίλυση του θέματος.
22.17 Οι αποφάσεις, που λαμβάνονται έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση δεσμεύουν όλα τα μέλη, παρόντα ή απόντα ή διαφωνούντα. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, είναι άκυρες και ανίσχυρες.
22.18 Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται στο σχετικό βιβλίο και υπογράφονται ηλεκτρονικά από όλα τα μέλη του Προεδρείου της. Επίσημα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου.
22.19 Κάθε λεπτομέρεια σχετική με τις διαδικασίες λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης θα ρυθμίζεται με Κανονισμό που συντάσσει το Δ.Σ. και εγκρίνει η Γ.Σ.
22.20 Για την εκλογή μελών Δ.Σ. και της Εξεγκτικής Επιτροπής ισχύουν τα οριζόμενα του άρθρου 33.

Άρθρο 23
Διοικητικό Συμβούλιο
23.1 Το Σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από εννέα (9) μέλη. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής και τα μέλη του εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.
23.2 Ως μέλη του Δ.Σ. μπορούν να εκλεγούν οι υποψήφιοι από τα τακτικά μέλη του σωματείου.
23.3 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα για δύο συνεχείς θητείες. Μετά κάθε δεύτερη θητεία δεν επιτρέπεται να υποβάλουν υποψηφιότητα για μία θητεία.
23.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, έως δύο (2) Αντιπροέδρους, το Γραμματέα, τον Ταμία και τα υπόλοιπα μέλη.
23.5 Μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την εκλογή του, το Δ.Σ. συνέρχεται στην πρώτη συνεδρίασή του, με πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος μέλους και εφ' όσον είναι σε απαρτία 3/4 συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρό του, τον ή τους Αντιπρόεδρο/ους, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά τα ανωτέρω, η συγκεκριμένη συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα επαναλαμβάνεται εντός δύο (2) ημερών, χωρίς νέα πρόσκληση. Εάν και στη νέα συνεδρίαση δεν επιτευχθεί πλήρης απαρτία, τότε το ΔΣ συγκροτείται σε σώμα, εφόσον παρευρίσκονται το ½ πλέον ενός των μελών του.
23.6 Σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής Προέδρου, σε δύο συνεδριάσεις, τη θέση καταλαμβάνει το εκλεγέν μέλος που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών.
23.7 Το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει από το απερχόμενο Δ.Σ. τη διοίκηση και κάθε στοιχείο που ανήκει σ' αυτή.
23.8 Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα από τη θέση του μέλους του Δ.Σ. οποτεδήποτε, με γραπτή δήλωσή του προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
23.9 Κάθε μέλος του Δ.Σ. που κατέχει ένα από τα παραπάνω αξιώματα μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα από το αξίωμα αυτό οποτεδήποτε, με γραπτή δήλωσή του προς τον Πρόεδρο και να παραμείνει απλό μέλος του Δ.Σ.
23.10 Εκπίπτει από την ιδιότητά του ως μέλους του Δ.Σ., το μέλος που:
23.10.1 Παραιτηθεί ή αποβληθεί από το Σωματείο
23.10.2 Ανακληθεί από τη Γενική Συνέλευση
23.10.3 Απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις.
23.11 Οι τυχόν κενές θέσεις (από οποιαδήποτε αιτία) μελών του Δ.Σ. συμπληρώνονται μέχρι τις νέες αρχαιρεσίες, από τους επιλαχόντες των αρχαιρεσιών (αναπληρωματικούς) κατά σειρά επιτυχίας.
23.12 Στην περίπτωση παραιτηθέντων ή εκπεσόντων μελών που κατείχαν αξίωμα το Δ.Σ. μπορεί να προβεί σε νέα κατανομή των αξιωμάτων αυτών.
23.13 Το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη σύνθεση, όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός των μελών του.

Άρθρο 24.
Αρμοδιότητες - Ευθύνες - Απαγορεύσεις Διοικητικού Συμβουλίου
24.1 Το Δ.Σ. διοικεί το Σωματείο, διαχειρίζεται γενικά τις υποθέσεις του και διαχειρίζεται (υπό τους περιορισμούς του Νόμου και του Καταστατικού) την περιουσία του.
24.2 Ειδικότερα και ενδεικτικά, το Δ.Σ.:
24.2.1 Καταρτίζει ετήσιο και διετές πρόγραμμα δράσης και ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, τα οποία υποβάλλει στη Γ. Σ. προς έγκριση, μαζί με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, τον ετήσιο ισολογισμό και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό.
24.2.2 Αποφασίζει τη λήψη κάθε πρόσφορου, κατά την κρίση του, μέτρου για την πραγμάτωση των σκοπών.
24.2.3 Εποπτεύει την τήρηση του Καταστατικού, των Εσωτερικών Κανονισμών και την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ. Σ.
24.2.4 Διορίζει και παύει το διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό και συνάπτει συμβάσεις έργου και έμμισθης εντολής.
24.2.5 Μισθώνει ακίνητα.
24.2.6 Ασκεί πειθαρχική εξουσία, όπου κατά το καταστατικό προβλέπεται.
24.2.7 Ασκεί όλες τις άλλες, κατά τον Νόμο και το Καταστατικό, αρμοδιότητές του.
24.3 Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει την άσκηση αρμοδιοτήτων του ή και συγκεκριμένων έργων σε ένα ή περισσότερα μέλη του, ή / και σε μέλη του Σωματείου.
24.4 Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα συνυπεύθυνα για την εκπλήρωση των διοικητικών και διαχειριστικών αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους. Δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις του Δ.Σ., που λήφθηκαν σε συνεδρίαση από την οποία απουσίαζαν ή, ενώ ήταν παρόντες, διαφώνησαν, εφ' όσον στην τελευταία αυτή περίπτωση, η διαφωνία τους βεβαιώνεται στα πρακτικά της συνεδρίασης.
24.5 Μέλος που παραιτείται, δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες του μέχρι την ημερομηνία της παραιτήσεώς του.
24.6 Τα αναπληρωματικά μέλη είναι υπόλογα μόνο για την θητεία τους ως μέλη στο Δ.Σ.
24.7 Τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να παρέχουν εξαρτημένη εργασία στο σωματείο με αμοιβή ή να συνάπτουν συμφωνίες που συνεπάγονται λήψη αμοιβής για προσφορά υπηρεσιών, που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου, προμήθεια ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς το σωματείο. Απαγορεύεται και η σύναψη δανείων μεταξύ μέλους Δ.Σ. και Σωματείου.
24.8 Επιτρέπεται η καταβολή στα μέλη του Δ.Σ. οδοιπορικών εξόδων και αποζημιώσεων για εντεταλμένες μετακινήσεις τους.

Άρθρο 25.
Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου
25.1 Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά τον μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, έκτακτα δε όποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή μετά από έγγραφη αίτηση τριών μελών του, που θα περιλαμβάνει τα θέματα της συνεδρίασης. Οι προσκλήσεις για τακτική ή έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. πρέπει να αναγράφουν απαραίτητα τα θέματα και να αποστέλλονται δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη συνεδρίαση. Η αποστολή της πρόσκλησης είναι δυνατόν να γίνει με το ταχυδρομείο ή με αποστολή τηλεμοιοτυπίας ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
25.2 Στις συνεδριάσεις παρίσταται ο Νομικός Σύμβουλος ή δικηγόρος του σωματείου.
25.3 Μπορούν επίσης να προσκληθούν και τρίτοι ως παρατηρητές ή για να απαντήσουν σε ερωτήσεις του Δ.Σ. Τα άτομα αυτά δεν μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα πριν κληθούν να εισέλθουν ή αφού τους ζητηθεί να αποχωρήσουν.
25.4 Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εφ' όσον παρίσταται τουλάχιστον το ήμισυ από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων απαραίτητα ένας από τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα. Στο Δ.Σ. δεν ισχύει η εκπροσώπηση με εξουσιοδότηση.
25.5 Οι δυνατότητες των μελών του Δ.Σ. να ψηφίσουν για ένα θέμα είναι αναλογικά οι αναφερόμενες στο άρθρο 22 παρ. 12.
25.6 Για τη λήψη αποφάσεων, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό.
25.7 Σε προσωπικά θέματα ή σε περίπτωση που ζητηθεί από ένα μέλος, διεξάγεται μυστική ψηφοφορία.
25.8 Σε περίπτωση ισοψηφίας, επί φανερής ψηφοφορίας, υπερισχύει η γνώμη που απέσπασε την ψήφο του Προεδρεύοντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας επί μυστικής ψηφοφορίας, το θέμα θεωρείται απορριφθέν, εφόσον αφορά σε προσωπικό θέμα, άλλως η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, η λήψη αποφάσεως αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση.
25.9 Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται από το Γενικό Γραμματέα, καταχωρίζονται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα μέχρι την αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. Αν απουσιάζει ο Γεν. Γραμματέας τα παρόντα μέλη αναθέτουν σε ένα μέλος χρέη "πρακτικογράφου".
25.10 Σε περίπτωση που μέλος διαφωνεί με το περιεχόμενο των πρακτικών, μπορεί να το σημειώσει δίπλα στην υπογραφή του.
25.11 Επίσημα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας.

Άρθρο 26
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
26.1 Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εκπροσωπεί το Σωματείο στις δικαστικές, διοικητικές ή άλλες γενικά Κρατικές Αρχές, όπως και απέναντι σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί κάθε φορά στο Δ.Σ. τις ενέργειές του.
26.2 Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων,
26.3 Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τα εξερχόμενα έγγραφα,
26.4 Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές ανάληψης των κατατεθειμένων στις Τράπεζες χρημάτων, και
26.5 Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει, μαζί με τον Ταμία, συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές και λοιπά χρεόγραφα.
26.6 Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, όπως και μέχρι την ανασύνθεση του Δ.Σ. σε περίπτωση αποχωρήσεως ή θανάτου, αναπληρώνει Αντιπρόεδρος και αυτόν το πρεσβύτερο μέλος του Δ.Σ.
26.7 Τμήμα των αρμοδιοτήτων του Προέδρου μπορεί να εκχωρηθεί σε Αντιπρόεδρο με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 27
Γενικός Γραμματέας
27.1 Ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί και ελέγχει τις Υπηρεσίες του Σωματείου, τις οποίες κατευθύνει με τη βοήθεια του διοικητικού - υπαλληλικού προσωπικού.
27.2 Επιμελείται την εφαρμογή του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών.
27.3 Επιμελείται την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ., των βιβλίων που υποχρεωτικά τηρούνται και του αρχείου μελών (εκτός των λογιστικών και ταμειακών βιβλίων).
27.4 Επιμελείται τη φύλαξη της σφραγίδας του Σωματείου.
27.5 Επιμελείται τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας.
27.6 Το Γενικό Γραμματέα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, όπως και μέχρι την ανασύνθεση του Δ.Σ. σε περίπτωση αποχωρήσεως ή θανάτου, αναπληρώνει ένα από τα άλλα μέλη του Δ.Σ. που εκλέγεται από αυτό.

Άρθρο 28
Ταμίας
28.1 Ο Ταμίας διαχειρίζεται τα οικονομικά του Σωματείου. Τηρεί το βιβλίο του ταμείου, τα διπλότυπα εισπράξεων και πληρωμών και τα λοιπά λογιστικά βιβλία που ορίζει ο νόμος.
28.2 Έχει την ευθύνη διαφύλαξης της "ρευστής" περιουσίας του σωματείου.
28.3 Εκτελεί τον ετήσιο προϋπολογισμό και διαχειρίζεται με προσωπική ευθύνη του το Ταμείο του Σωματείου.
28.4 Εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και από Δημόσια, Δημοτικά ή Κοινοτικά Ταμεία, Τράπεζες, Οργανισμούς κ.λ.π., εκδίδοντας και τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης.
28.5 Αναλαμβάνει τα κατατεθειμένα στις Τράπεζες χρήματα του Σωματείου υπογράφοντας τα σχετικά αποδεικτικά ανάληψης μαζί με τον Πρόεδρο.
28.6 Προβαίνει σε πληρωμές με βάση τις αποφάσεις τους Δ.Σ..
28.7 Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τους πιστωτικούς τίτλους.
28.8 Μεριμνά για την κατάθεση των χρημάτων του Σωματείου στις Τράπεζες, τα οποία δεν είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των καθημερινών συναλλαγών και κάθε ταμειακού υπολοίπου πέρα από το οριζόμενο κάθε φορά από το Δ.Σ. όριο.
28.9 Επιμελείται την τήρηση των λογιστικών και ταμειακών βιβλίων του Σωματείου.
28.10 Υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση, τις μηνιαίες εκθέσεις για τη χρηματική κατάσταση του Ταμείου και τα σχέδια του ετήσιου προϋπολογισμού, του ετήσιου ισολογισμού και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού.
28.11 Τον Ταμία, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, όπως και μέχρι την ανασύνθεση του Δ.Σ. σε περίπτωση αποχωρήσεως ή θανάτου, αναπληρώνει ένα από τα άλλα μέλη του Δ.Σ. που εκλέγεται από αυτό.
28.12 Παρακολουθεί την ταμειακή ενημερότητα των μελών.
28.13 Σε κάθε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. επικυρώνει τον απολογισμό που συντάσσει ο Ταμίας και προγραμματίζει τις πληρωμές.

Άρθρο 29.
Ελεγκτική Επιτροπή
29.1 Η Ελεγκτική Επιτροπή του σωματείου είναι τριμελής. Το πλειοψηφήσαν μέλος της συγκαλεί την πρώτη συνεδρίαση, κατά την οποία η Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρό της, ο οποίος συγκαλεί τις συνεδριάσεις και διευθύνει τις εργασίες της. Τα μέλη της Ε.Ε. δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Δ.Σ..
29.2 Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα, κατά την οποία διενεργείται η εκλογή του Δ.Σ. και η θητεία της είναι ίδια με αυτή του Δ.Σ.
29.3 Μαζί με τα τρία τακτικά μέλη της Ε.Ε., η Γενική Συνέλευση εκλέγει και τρία αναπληρωματικά, καθένα από τα οποία, κατά σειρά αριθμού ψήφων, αναπληρώνει οποιοδήποτε τακτικό μέλος της σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως, απουσίας ή κωλύματος.
29.4 Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Σωματείου, δηλαδή τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές τους, τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες κ.λ.π., ιδίως δε αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
29.5 Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα κατά την άσκηση των καθηκόντων της να λαμβάνει γνώση όλων των περί της οικονομικής κατάστασης του σωματείου στοιχείων, των πρακτικών και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης, της αλληλογραφίας, του αρχείου γενικά και του υπολοίπου του ταμείου. Το Δ.Σ. οφείλει να θέτει στη διάθεση της Ε. Ε. τα στοιχεία αυτά μέσα σε τρεις μέρες από την παραλαβή εγγράφου αιτήματος.
29.6 Η Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση περί της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει έγκυρα περί του ετήσιου ισολογισμού και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού του Δ.Σ., χωρίς την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
29.7 Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να κοινοποιήσει έκθεσή της απ' ευθείας στα μέλη, οποτεδήποτε θεωρεί ότι διακινδυνεύουν άμεσα τα συμφέροντα του Σωματείου.
29.8 Η Ελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων, ελέγχου και διαχείρισης.
Υποχρεούται να ελέγχει τα οικονομικά βιβλία τουλάχιστον ανά εξάμηνο, ειδοποιώντας τον Ταμία πέντε (5) ημέρες νωρίτερα και μετά από κάθε έλεγχο υποβάλλει πόρισμα στο Δ.Σ.

Άρθρο 30.
Εποπτικό Συμβούλιο
30.1 Κατά την ίδρυση του Σωματείου, θα συσταθεί από τα ιδρυτικά μέλη του ένα τουλάχιστον Πενταμελές Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο θα απαρτίζεται από προσωπικότητες ευρείας αποδοχής και συνεισφοράς στον Π.Α.Ο.
30.2 Μετά την πάροδο της πρώτης πενταετίας, θα ανανεώνεται το Συμβούλιο κατά το 1/3 και πάντως το λιγότερο κατά δύο (2) μέλη με απόφαση των Ιδρυτικών Μελών. Κάθε νέο μέλος όμως που θα ορίζεται, δεν θα μπορεί να αντικατασταθεί πριν από την πάροδο πέντε ετών από το διορισμό του.
30.3 Τα μέλη του Συμβουλίου δεν δύναται να είναι μέλη του Προεδρείου της Γενικής συνέλευσης, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, μέλη λοιπών οργάνων του Σωματείου, μέλη Επιτροπών Δραστηριοτήτων ή Επιτροπών Διαχείρισης.
30.4 Αρμοδιότητα του Εποπτικού Συμβουλίου είναι η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας που προβλέπεται στο παρόν, καθώς και η αυτοδίκαιη παρέμβαση και γνωμάτευση για κατά την κρίση του θέματα και αποφάσεις στρατηγικού χαρακτήρα για την εκπλήρωση της αποστολής και του σκοπού του Σωματείου. Το Εποπτικό Συμβούλιο δύναται κατά πάντα χρόνο να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης καθορίζοντας και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
30.5 Σε περίπτωση αποχώρησης ή θανάτου μέλους του Συμβουλίου, τότε τα Ιδρυτικά Μέλη ορίζουν τον αντικαταστάτη.
30.6 Οι αποφάσεις των Ιδρυτικών Μελών λαμβάνονται με πλειοψηφία 3/4.

Άρθρο 31
Λοιπές Επιτροπές
Το Δ.Σ. δύναται να συστήνει Επιτροπές για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και την υποβοήθηση στην αρτιότερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και εργασιών του. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα της λειτουργίας των επιτροπών, οι αρμοδιότητες ή το έργο τους και όλα τα διαδικαστικά θέματα. Στις Επιτροπές μπορούν να περιλαμβάνονται και μη μέλη του Σωματείου.

Άρθρο 32.
Αρχαιρεσίες
32.1 Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής διενεργούνται στην τακτική Γενική Συνέλευση, χωρίς να αποκλείεται η διενέργεια αρχαιρεσιών και σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.
32.2 Οι υποψηφιότητες για τις εκλέξιμες θέσεις γνωστοποιούνται 10 ημέρες πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, είτε από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους με προφορική ή με έγγραφη αίτησή τους, είτε από τρία τουλάχιστον μέλη του Σωματείου.
32.3 Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση.
32.4 Απαγορεύεται η υποβολή υποψηφιοτήτων σε μορφή συνδυασμών.
32.5 Κάθε υποψήφιος, έχει δικαίωμα να παρουσιάσει στη Γ.Σ. γραπτά ή προφορικά, σύντομο βιογραφικό σημείωμά του.
32.6 Δεν επιτρέπεται η παράλληλη υποβολή υποψηφιότητας για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
32.7 Η εφορευτική επιτροπή, αφού προετοιμάσει τα ψηφοδέλτια, σφραγίζει και διανέμει από ένα ψηφοδέλτιο σε κάθε μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου. Το ψηφοδέλτιο είναι κοινό για τις αρχαιρεσίες των μελών του Δ.Σ. και των μελών της Ε.Ε.. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι για κάθε όργανο.
32.8 Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται με σύστημα ενιαίου ψηφοδελτίου περιορισμένης σταυροδότησης, με μέγιστο αριθμό σταυροδότησης σταυρών προτίμησης για το έγκυρο των ψηφοδελτίων για το Διοικητικό Συμβούλιο έως τρεις (3) σταυρούς, και για την Ελεγκτική Επιτροπή ένα (1) σταυρό.
32.9 Το ψηφοδέλτιο δεν θεωρείται άκυρο, αν φέρει λιγότερους σταυρούς από τους ανωτέρω για το Δ.Σ. Εάν φέρει περισσότερους από τους προβλεπόμενους για κάθε όργανο, τότε το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο ως προς το σώμα/όργανο, για το οποίο φέρει περισσότερους σταυρούς από τους προβλεπόμενους. Εάν δεν αναγραφεί καμία προτίμηση, το ψηφοδέλτιο θεωρείται ως "λευκό". Κάθε άλλο αναγραφόμενο στοιχείο, εκτός από τον σταυρό προτίμησης, το καθιστά άκυρο.
32.10 Η κατάταξη και ανακήρυξη των επιτυχόντων γίνεται με σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας αποφασίζει ο κλήρος επί τόπου.
32.11 Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι πρώτοι εννέα κατά σειρά επιτυχίας, οι δε επόμενοι δύο ανακηρύσσονται ως επιλαχόντες - αναπληρωματικοί.
32.12 Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι πρώτοι τρεις (3) κατά σειρά επιτυχίας, οι δε επόμενοι τρεις (3) ανακηρύσσονται ως επιλαχόντες - αναπληρωματικοί.
32.13 Κατά τη διαδικασία των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη οργάνων επιτρέπεται η ψηφοφορία με πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με θεώρηση γνησίου υπογραφής με μέγιστο αριθμό εκπροσώπησης κάθε φυσικού μέλους μέχρι δύο (2) μέλη κατοίκων ημεδαπής και μέχρι τριάντα (30) μέλη κατοίκων εξωτερικού.