ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΉ ΣΥΜΜΑΧΙΑ — Σωματείο φίλων του Παναθηναϊκού

Βρείτε μας στο Facebook

Ακολουθήστε μας
στο Twitter

Δείτε μας
στο Youtube

Συνδρομές

Eκτυπώστε την υπεύθυνη δήλωση και την αίτηση εγγραφής της Παναθηναϊκής Συμμαχίας.

Καταστατικό Σωματείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Άρθρο 33.
Πολιτική Διαχείρισης Εσόδων
33.1 Τα καθαρά κέρδη ή πλεονάσματα του Σωματείου δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν άμεσα ή έμμεσα και με οποιονδήποτε τρόπο μεταξύ των μελών του, αλλά διαχειρίζονται ως εξής:
33.1.1 Διατήρηση αποθεματικών
33.1.2 Χρησιμοποίηση σε δαπάνες που σχετίζονται με την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 του παρόντος
33.1.3 Συνδρομή στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό με ποσοστό έως 5% επί των συνολικών προσόδων του σωματείου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 34
Πόροι Σωματείου
34.1 Οι πόροι του σωματείου προέρχονται από :
34.1.1 Το δικαίωμα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής των μελών του, που ορίζεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ (175,00 €) και στο ποσό των εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00) ευρώ, αντίστοιχα. Στο ποσό της εγγραφής περιλαμβάνεται και η συνδρομή για το πρώτο έτος.
34.1.2 Έκτακτες εισφορές των μελών του είτε οικειοθελείς είτε μετά από πρόταση του Δ.Σ. και έγκριση της Γ.Σ.
34.1.3 Εισπράξεις από εορτές, εκθέσεις και από πωλήσεις εκδόσεων (περιοδικών, βιβλίων, κατασκευαστικών σχεδίων και εν γένει εντύπων) και άλλων επικοινωνιακών μέσων (ταινιών βίντεο, CD, DVD κ.λ.π.).
34.1.4 Δωρεές και κληροδοσίες εν ζωή ή αιτία θανάτου.
34.1.5 Ετήσιες συνδρομές ή οποιασδήποτε φύσεως καταβολές και επιχορηγήσεις από Υπουργεία, οργανισμούς Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου,
34.1.6 Δάνεια από αναγνωρισμένα Τραπεζικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή εξωτερικού. Για ειδικό λόγο που έχει σχέση με τους σκοπούς του σωματείου, και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή η σύναψη δανείου από αναγνωρισμένα Τραπεζικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
34.1.7 Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία.

Άρθρο 35
Οικονομικό Έτος
35.1 Οικονομικό έτος θεωρείται το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου έως την 30η Ιουνίου του επομένου έτους.
35.2 Ειδικά για την πρώτη χρήση το οικονομικό έτος αρχίζει από την εγγραφή του Σωματείου στο Πρωτοδικείο Αθηνών και λήγει την 30.06.2013.
35.3 Η υποχρέωση ετήσιας συνδρομής ταυτίζεται με το οικονομικό έτος, ανεξαρτήτως της εμπρόθεσμης ή μη καταβολής της από το μέλος στο σωματείο.

Άρθρο 36.
Βιβλία – Λογαριασμοί
36.1 Το Σωματείο τηρεί τα εξής βιβλία:
36.1.1 Βιβλίο Μητρώου Μελών
36.1.2 Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας
36.1.3 Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.
36.1.4 Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
36.1.5 Βιβλίο Ταμείου (εσόδων - εξόδων)
36.1.6 Βιβλίο Απογραφών και Διαχειρίσεως Περιουσίας
36.2 Το Δ.Σ. μπορεί να καθορίζει τον αριθμό και το είδος των βιβλίων που τηρούνται, σύμφωνα πάντα με τον Νόμο. Τα παραπάνω βιβλία είναι δυνατόν να τηρούνται μηχανογραφικά.
36.3 Το Δ.Σ. ορίζει κάθε φορά την Τράπεζα ή τις Τράπεζες, στις οποίες το Σωματείο τηρεί λογαριασμό ή λογαριασμούς.

Άρθρο 37.
Κτήση, Διαχείριση και Διάθεση Περιουσίας
37.1 Για να αποκτήσει το Σωματείο από επαχθή αιτία ακίνητα ή κινητά, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Κληροδοσίες και κληρονομίες προς το Σωματείο γίνονται δεκτές πάντοτε επ' ωφελεία απογραφής. Για αποδοχή από το Σωματείο κληροδοσίας ή δωρεάς υπό τρόπο, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
37.2 Κληροδοσίες και δωρεές για ορισμένο σκοπό, τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση μέσα στον προϋπολογισμό του Σωματείου, τα τυχόν δε έσοδα απ' αυτές διατίθενται αποκλειστικά κατά τους όρους του διαθέτη ή του δωρητή.
37.3 Απαγορεύεται η διάθεση της περιουσίας του Σωματείου για σκοπούς διάφορους από αυτούς που προβλέπει το Καταστατικό.
37.4 Χρήματα του Σωματείου που υπερβαίνουν το ποσό που ορίζει το Δ.Σ. κατατίθενται στις οριζόμενες από το Δ.Σ. αναγνωρισμένες Τράπεζες ή επενδύονται σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου ή σε ομόλογα του Δημοσίου ή αναγνωρισμένων Τραπεζών. Τα χρεόγραφα κατατίθενται για φύλαξη σε αναγνωρισμένη Τράπεζα.

Άρθρο 38.
Διαδικτυακός Τόπος
38.1 Στα πλαίσια της διαφανούς και αξιοκρατικής αντιμετώπισης των ζητημάτων των μελών και εν γένει του Σωματείου, δημιουργείται διαδικτυακός τόπος με την επωνυμία, που θα καθορίσουν τα ιδρυτικά μέλη, ως μέσο επικοινωνίας των μελών με το Σωματείο, με τη Διοίκηση, αλλά και μεταξύ αυτών.
38.2 Στον εν λόγω ιστότπο, θα διοχετεύεται ένα μεγάλο μέρος πληροφοριών και στοιχείων όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, αναφέρεται παρακάτω:
38.2.1 Σύντομα αποσπάσματα πρακτικών ΔΣ, ΓΣ, καθώς και οι σχετικές αποφάσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.2472/1997.
38.2.2 Οικονομικά στοιχεία σε σχέση με τους πόρους του Σωματείου, τη διάθεση αυτών, την οικονομική κατάσταση του Σωματείου, τον προϋπολογισμό
38.2.3 Η Διακήρυξη Αρχών του Σωματείου, οι εκθέσεις ελέγχου, τα μεσοπρόθεσμα πλάνα, οι δραστηριότητες του Σωματείου
38.3 Ο διαδικτυακός χώρος θα περιέχει e-forum για την ελεύθερη και απρόσκοπτη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών
38.4 Μέσω του διαδικτυακού τόπου δύνανται να διεξάγονται ψηφοφορίες Γενικής Συνέλευσης, τακτικών μελών για θέματα προς διαβούλευση στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε τακτική ή έκτακτη ψηφοφορία αναγγελθεί από το Δ.Σ. ή το Εποπτικό Συμβούλιο.
38.5 Τόσο η διαδικασία σύστασης, όσο και η λειτουργία του εν λόγω Σωματείου θα πραγματοποιηθεί μέσα από αυτόν τόπο και συγκεκριμένα:
38.5.1 Παρουσίαση / Επικοινωνία Διακήρυξης Αρχών
38.5.2 Ενημέρωση πρόσκλησης εγγραφής μελών
38.5.3 Ενημέρωση διαδικασίας εγγραφής μελών
38.5.4 On line παρακολούθηση εγγραφών – μελών
38.5.5 On line παρακολούθηση ταμειακών διαθεσίμων του Σωματείου από εγγραφές.
38.6. Οι ειδικότερες λεπτομέρειες θα ρυθμισθούν με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, που θα συνταχθεί από το Δ.Σ.

Άρθρο 39.
Σχέσεις με την ΠΑΕ ΠΑΟ
Το Σωματείο δεσμεύεται, είτε μέσω ειδικών συμφωνιών και συνεργασιών είτε εφόσον εκπροσωπείται στη μετοχική σύνθεση και στη διοίκηση της Π.Α.Ε., να διασφαλίσει στα μέλη του, ανάλογα με την κατηγορία τους και -τις επιπλέον και πέραν της υποχρεωτικής εισφοράς- συνδρομές τους, την προσφορά ειδικών παροχών και προνομίων από την Π.Α.Ε Παναθηναϊκός.

Άρθρο 40.
Διάλυση Σωματείου – Εκκαθάριση
Η διάλυση του Σωματείου προϋποθέτει την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των 3/4 των μελών του, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου, μετά την εκκαθάριση, θα κληροδοτηθούν στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό στο σύνολό τους, με ταυτόχρονη καταβολή της αντίστοιχης φορολογικής υποχρέωσης στο κράτος.
Ο εκκαθαριστής θα ορισθεί με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί διάλυσης.
Άρθρο 41.
Μεταβατικές Διατάξεις
Η διενέργεια εγγραφών και έγκριση μελών που θα αιτηθούν την εγγραφή τους στο Σωματείο, πριν από την εκλογή του πρώτου Δ.Σ του Σωματείου από τη Γενική Συνέλευση, θα γίνεται με απόφαση της προσωρινής Διοίκησης που θα ορισθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο.
Οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για τη σύσταση του Σωματείου βαρύνουν το Σωματείο.

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ